Informace pro veřejnost - GDPR

 
 
Druhá Poběžovická, a.s.
sídlo Vranovská 142, 345 22 Poběžovice
Identifikační číslo 252 27 131
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 762


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) účinného ode dne 25. května 2018 společnost Druhá Poběžovická, a.s. informuje veřejnost to, že do své činnosti implementovala toto Obecné nařízení a řídí se jím při zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob (subjektů údajů).

Naše společnost je správcem osobních údajů a osobní údaje fyzických osob zpracovává pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelu jejich zpracování.

Účelem zpracování osobních údajů společností je zajištění výkonu její podnikatelské činnosti, zejména předmětu podnikání uvedeného v obchodním rejstříku a zakladatelských dokumentech společnosti.

Při zpracování osobních údajů fyzických osob je cílem společnosti mít k dispozici jen optimální nezbytně nutný soubor osobních údajů fyzických osob, zejména zaměstnanců a smluvních stran a vytvořit takový systém práce s nimi, aby byla zabezpečena jejich ochrana před porušením jejich zabezpečení či jejich zneužitím. Společnost proto vyžaduje od fyzických osob pouze osobní údaje nezbytné ke splnění účelu jejich zpracování. Účel zpracování je ve společnosti vždy určen a dokumentován.

Zpracování osobních údajů je zákonné, neboť společnost má vždy nejméně jeden z těchto důvodů jejich zpracování (právní důvody zpracování osobních údajů) pro jeden či více konkrétních účelů, u nichž není vyžadován souhlas subjektů údajů s jejich zpracováním:

 • a. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a druhou je společnost jako správce, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • b. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost jako správce vztahuje;
 • c. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • d. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti jako správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

V nezbytných případech pak společnost může zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů.

Společnost provozuje dohledové kamerové systémy se záznamem. Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů je:
 • a) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci;
 • b) zajištění ochrany bezpečnosti ostatních osob v areálu společnosti;
 • c) zajištění ochrany majetku a zajištění důkazního materiálu při zjištění krádeže, poškození nebo zničení majetku společnosti nebo jiné osoby nacházejícího se v areálu společnosti.

Kamerové systémy neslouží k systematickému sledování osob.

Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů má subjekt údajů následující práva týkající se ochrany osobních údajů:
 • právo na informace o zpracování osobních údajů,
 • právo požadovat přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů zpracovávaných automatizovaně na základě souhlasu a
 • právo vznést námitku proti zpracování.

Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů správcem dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost lze podat u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Jako správce nemáme pověřence pro zpracování osobních údajů a nemáme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje nejsou automatizovaně zpracovány ani nedochází k jejich profilování.

Ke zpracování osobních údajů není používán zpracovatel.

Zpracování osobních údajů u správce je upraveno vnitřním předpisem. Poběžovice,

dne 25.5.2018

Druhá Poběžovická, a.s.